ED02 การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤษภาคมมีสองส่วนคือ การลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน และการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มตำบลบ้านยางได้เลือกมาพัฒนา คือพริกแกง  

                งานในส่วนแรกคือการลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบในการลงข้อมูลร้านอาหารในพื้นที่ โดยข้าพเจ้าและสมาชิกอีกหนึ่งคนได้ทำการค้นหาร้านอาหารจาก Google map เป็นหลัก และลงพื้นที่สำรวจอีกบางส่วน จากนั้นนำข้อมูลที่สำรวจได้มาแบ่งกันลงข้อมูลในแอปพลิเคชันของทางมหาวิทยาลัย

                งานในส่วนที่สองคือ การออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ให้สมาชิกช่วยกันเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ค้นหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของพริกแกงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนา และเป็นข้อมูลที่จะนำมาสร้างความแตกต่างให้กับบรรจุภัณฑ์พริกแกง เมื่อได้รูปแบบแล้ว ก็นำมาวาดเป็นภาพให้เห็นเป็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นนำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนในวันประชุม เพื่อรับฟัง และนำความคิดเห็นจากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาไปปรับปรุง แก้ไขชิ้นงานให้ดีขึ้น

                โดยหลังจากประชุมสรุปผล ได้ทำการเลือกแบบโลโก้แล้ว แต่แบบบรรจุภัณฑ์นั้น จะต้องเพิ่มในส่วนของการจัดทำเป็นของฝาก โดยอยากให้มีจุดเด่นที่สื่อถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หรือภาคอีสาน ซึ่งอาจจะเป็นการนำสินค้าในจังหวัดมาใช้เป็นส่วนประกอบในทำบรรจุภัณฑ์ก็ได้

อื่นๆ

เมนู