1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนกรกฎาคมคือ การจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบ้านยาง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
สำหรับโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือ ฝ่ายลงทะเบียน ดูแลการลงชื่อเข้าอบรม และแจกเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม ซึ่งการอบรมจัดทั้งหมด 2 วัน วันแรกเป็นการสอนผู้เข้าร่วมทำพริกแกงสูตรดั้งเดิม โดยคุณศรีทอง รัตนะ เป็นวิทยากร และวันที่ 2 จะเป็นพริกแกงสูตรปรับปรุงโดย ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือ ฝ่ายดูแลวิทยากร จัดหาอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมทั้ง 2 วัน ซึ่งเป็นการอบรมด้านทฤษฎี วันแรกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และในวันที่ 2 เป็นเรื่องของการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพ การขอรับรองคุณภาพอาหารโดย ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สรุปโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมตามที่คาดหวัง และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งในภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ทั้งจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น และความรู้สึกพบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมมีความรู้สึกที่ดีต่อโครงการ และอยากให้มีโครงการในรูปแบบนี้ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม

 

อื่นๆ

เมนู