1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

ED02 การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

  ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกรกฎาคม ให้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง

 ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้แก้ไขโลโก้ให้มีความเด่นในองค์ประกอบของโก้โลต้องในสื่อถึงพริกแกงตำบลบ้านยาง และได้ความรู้จาก พี่ซอ ที่ได้สอนหลักการทำโลโก้การวางดีเทลยังไงในดูมีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค

  ต่อมาทีมงานและอาจารย์ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงประจำตำบลบ้านยางโดยให้ผู้เข้าอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงได้องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานธุรกิจ การทำพริกแกงสูตรดั้งเดิมและการพัฒนาสูตรพริกแกง ที่ได้ความร่วมมือจากคณาจารย์จากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูปคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ท่านอาจารย์ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การปรับสูตรให้มีความอร่อยขึ้นเก็บรักษาได้นานขึ้นและแปรรูปให้เป็นรูปแบบอัดก้อนในวันที่19 และวันที่20 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่2ตำบลบ้านยาง

  สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มชุมชน ผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง ได้จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยได้เรียนเชิญนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดตั้งกลุ่ม และในวันที่ 4 กรกฎาคม2564 ได้เรียนเชิญคณาจารย์สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา  อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์  สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตราฐานการผลิต และโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมกลุ่มชุมชน ผลิตพริกแกง ณ อบต.ตำบลบ้านยาง และมีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ที่จะทำเป็นโรงเรือนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยางให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

 

อื่นๆ

เมนู