1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง โครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง โครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้า นาง ทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง  ในส่วนของการปฎิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม โดยข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารสำหรับประชาชนที่ได้เข้าอบรม  โดยได้มีการจัดอบรมการทำน้ำพริกที่มีอยู่ 2 สูตรคือสูตรดั้งเดิมและสูตรปรับปรุง โดยสูตรดั้งเดิมนั้นได้ความรู้จากป้า ศรีทอง รัตนะ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านของตำบลบ้านยางและสูตรปรับปรุงนั้นได้ความรู้คำแนะนำจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต  อ.ชุลีพร บุ้งทอง  อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร  สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนและก่อนปฎิบัติทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดสวมหมวกและถุงมือก่อนปฎิบัติอย่างเคร่งครัด จากการได้ลงมือปฏิบัติทำให้กลุ่มผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงวัตถุดิบที่ต้องใช้และใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง และนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มและวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะของการทำน้ำพริก ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การผลิตต้องสะอาดรวมถึงการจัดตั้งโรงเรือนสำหรับการทำน้ำพริกก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากการอบรมให้ความรู้และอบรมการลงมือปฏิบัติทำให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและอยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มและโรงเรือนปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้มารวมกลุ่มงาน

    ไม่มีคำอธิบาย

 

ลิงค์วิดีโอ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู