1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมยืดอายุพริกแกงและการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 การอบรมยืดอายุพริกแกงและการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า นายนราวัฒน์  สายเมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564   ทีมงานของตำบลบ้านยาง ได้มีงานนัดประชุม โดยในการประชุมได้มีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ในการจัดอบรมการยืดอายุพริกแกง ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โดยได้มีการแบ่งการทำงานออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่งจะเป็นฝ่ายที่จัดอบรมในพื้นที่ของตำบลบ้านยาง โดยฝ่ายนี้จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 7-10 คน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19  ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านยาง เช่นเคย โดยการจัดอบรมจะกระจายไปใน 3 พื้นที่ คือ ม.8 บ้านทุ่งสว่าง  จะจัดการอบรม 2 กลุ่ม โดยห่างกันไม่มากนัก และ อีกกลุ่ม จะจัดที่  ม.16 บ้านผักบุ้ง   ส่วนฝ่ายที่สองจะเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสด ร่วมกับทีมวิทยากร โดยใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป เพื่อเผยแพร่การอบรมไปยังฝ่ายที่จัดอบรมในพื้นที่ตำบลบ้านยาง    โดยการอบรมในวันที่ 7-8 นั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยการเตรียมความพร้อมและความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม

         

    ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมเรื่อง แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง ในระบบออนไลน์ผ่าน Google meet โดยในการประชุมได้มีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ในการจัดอบรม  โดยได้แบ่งหน้าที่การทำงาน ใช้สถานที่รวมทั้งรูปแบบในการอบรมเหมือนกับที่จัดอบรมยืดอายุพริกแกงในวันที่ 7-8 ที่ผ่านมา โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564   โดยทางทางทีมงานแต่ละฝ่ายก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม  การอบรมทั้งสองวันได้คำแนะจากอาจารย์ทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมที่ดี ทำให้การจัดอบรมนั้น บรรจุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

             

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู