• ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเภท ประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีการจัดประชุมวางแผนงาน ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่อออนไลน์อีกครั้งในกิจกรรม 1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแพงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น3กลุ่มเพื่อรับผิดชอบงานแต่ละส่วน

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 มีกราจัดอบรมกิจกรรม 1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับผิดชอบลงพื้นที่จัดอบรม ณ ศาลาที่ทำการหมู่ 8 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การอบรมครั้งนี้มีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขมีการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอบรมทุกคนการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านสื่อออนไลน์โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขา ณวัตกรรมอาหารและแปรรูปให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภโคตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานกิจกรรม 1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยประชุมผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดอบรมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการทดลองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยมีการอบรมผ่านทางสื่อออนไลน์ ณ ศาลาที่ทำการหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคณะท่าน

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภโคตร

เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี้

1. การอนุมัติสถานที่ผลิตอาหารและขออนุญาตผลิตภัณฑ์

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (พริกแกง)

3. ใบจดทะเบียนอาหารและแจ้งระยะเวลาอาหาร

4. แบบขออนุญาตสถานที่ที่ผลิตอาหาร

  

 

อื่นๆ

เมนู