1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการยืดอายุพริกแกง และการอบรมเรื่องยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 การอบรมการยืดอายุพริกแกง และการอบรมเรื่องยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมร้มย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ในวันที่4สิงหาคม ได้มีการจัดประชุมผู้ปฎิบัติงานผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่จะเตรียมการจัดอบรมกิจกรรมที่1.4  การยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกงและแบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานจะมีการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานและผู้เข้าอบรมจากสถานการณ์โควิด โดยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยจะมี 3กลุ่มคือ  กลุ่มที่1จะอยู่ที่มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  กลุ่มที่ 2  ม.16  ต.บ้านยาง  กลุ่มที่3  ม.8 ต.บ้านยาง โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบอยู่  ม.8  ในวันที6 สิงหาคมมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการอบรมซึ่งใช้ศาลาอเนกประสงค์ของ ม.8 เป็นที่จัดอบรม
       
วันที่7สิงหาคม มีการจัดอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกง  โดยผู้เข้าอบรมทุกคนมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลวัดอุณภูมิร่างกายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าอบรมและความสะอาด ในการลงมือปฎิบัติส่วนของวันที่ 7  เป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกงเขียวหวาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ  นำโดย ผศ. ดร.จิตตะวัน กุโบลา  ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง  อ.เพียรพรรณ ศุภะโคตร จากสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป โดยการอบรมจะมีการเตรียมวัตถุดิบวิธีการทำพริกแกงเขียวหวานทั้งแบบก้อนและแบบซอส พร้อมทั้งลงมือปฎิบัติขั้นตอนการเก็บรักษาให้ถูกวิธีเพื่อจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น    ในวันที่8สิงหาคมเป็นเรื่องของการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดทั้งแบบก้อนและแบบซอสพร้อมลงมือปฎิบัติและวิธีการเก็บรักษายืดอายุผลิตภัณฑ์ และในกิจกรรมที่1.5 อบรมเชิงปฎิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์   จัดอบรมในวันที่14-15  สิงหาคม   ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชฎักบุรีรัมย์และจากการอบรมผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรือน วิธีการยื่นขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของพริกแกงใด้เป็นอย่างดีและมีความยินดีและให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี
    ไม่มีคำอธิบาย
                                                             

Tags:

อื่นๆ

เมนู