ดิฉันนาง ทัศนี ขิมรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชน จากการสำรวจภายในชุมชนของ ตำบลบ้านยาง ทำให้ใด้เห็นถึงการทำงานขององค์กรต่างๆ ที่ทำงานอย่างมีแบบแผนมีการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่คนของชุมชนชาวบ้านในตำบลบ้านยางจะมีทั้งหมด19หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่อยู่อาศัยส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ของตนเองแต่ก็มีบางครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต้องออกมาเช่าห้องหรือบ้านเช่าที่มีอยู่ในตำบลเพื่ออยู่อาศัย จำนวนประชากรมีทั้งหมด 13,655 แบ่งเป็นชาย 6,628 คน แบ่งเป็นหญิง 7,227 คนเป็นข้อมูลล่าสุด ของวันที่ 23 กันยายน 2563 ทางด้านการพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะมา ก็จะมีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่ม กลุ่มเปราะบางให้แก่ (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์) โดยเยื้องต้นจะมีกลุ่ม อสม ที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน และมีผู้ดูแลและแนะนำผู้ป่วยอีกหมู่บ้านละ 2คน โดยจะสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชนถ้าพบเจอผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็จะประสานทางรพ.สตเพื่อเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ด้านความช่วยเหลือทางด้านผู้สูงอายุ ที่จะใด้รับต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะใด้รับดังต่อไปนี้ อายุ 60-69 ปีจะใด้รับ 600 บาท 70-79 ปีจะใด้รับ700 บาท 80-89 ปี จะใด้รับ 800 บาทแต่ถ้ามีอายุ 90 ปี ขึ้นไปจะใด้รับ1000 บาท ส่วนทางด้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจะใด้รับเงินข่วยเหลือเดือนละ 800บาท แต่ทั้งนี้ผู้พิการจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลยืนยันด้วยส่่วนการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจะมีการช่วยเหลือเดือนละ 600บาทไปจนถึง6ขวบทั้งนี้ผู้ปกครองต้องยื่นเรื่องให้ถูกต้อง จากการสำรวจ ดิฉันใด้เห็นการทำงานของกลุ่ม อสม เห็นใด้ว่ามีการลงสำรวจติดตามให้การดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู