1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (U2T-SROI) และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (U2T-SROI) และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านายนราวัฒน์   สายเมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์

จากการดำเนินงานในการยื่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชม ในเดือนกันยายน  ได้มีการยื่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ บ้านผักบุ้ง ม. 16  ตำบลบ้านยาง ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มก็ได้มีการอนุมัติจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงานโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ในวันที่ 5 เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยในการประชุมได้มีการมอบหมายหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ให้แก่สมาชิกในทีมตำบลบ้านยาง โดยมีการให้สมาชิกเก็บข้อมูล โดยจะเป็นการเก็บข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มตำบลเป้าหมาย 2. กลุ่มลูกจ้างโครงการ 3. กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง 4. กลุ่มชุมชนภายใน 5. กลุ่มชุมชนภายนอก 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ(USI) 8. กลุ่มผู้แทนตำบล 9.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 10.กลุ่ม อปท. 11. กลุ่มเอกชนในพื้นที่ การทำงานนั้นได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 กลุ่ม

ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายในการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ  ในส่วนของการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุชาติ หอมจันทร์ ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จนทำให้การดำเนินงานเก็บข้อมูลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ต่อมาในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนที่ใช้ในการผลิตพริกแกง  เพื่อร่วมดำเนินการวางแผนปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ให้โรงเรือนถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อที่จะยื่นขอประเมินสถานที่ผลิต ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นขั้นตอนถัดไป

ลิงค์วิดีโอ

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู