ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมงานประจำเดือน ตุลาคม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ และแบ่งกลุ่มงานโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T ทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 3 กลุ่มเป้าหมายดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล (ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล)

กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ.สต.

กลุ่มเป้าหมายที่ 10 อปท. ตัวแทน อปท.มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต./เทศบาลตำบล

มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการนี้ ท่านหรือชุมชนได้รับประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

เมื่อ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มสมาชิกได้ลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T 3 กลุ่มเป้าหมายดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล ในการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T ผู้ให้ข้อมูล นางสาว วรวิษฏา แต้มโคกสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

     

กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ในการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T ผู้ให้ข้อมูล นาง อัญชลีพร ผ่องบุรุษ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้ายาง สังกัด/หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายที่ 10 อปท. ในการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T ผู้ให้ข้อมูล นาย จำนงค์ ชื่นอุรา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 สังกัด/หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย

เมื่อ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ได้ลงที่พื้นสำรวจและปรึกษาหารือเพื่อจะปรับปรุงสร้างโรงเรือน ณ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 16 มีการประชุมวางแผนเรื่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างโรงเรือนให้ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย

 

อื่นๆ

เมนู