1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ED02-การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 26-27  เดือนตุลาค ม 2564  ได้ทำการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวนำตำบลบ้านยาง  ให้กับผู้ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยางร่วมกับตัวแทนทีมงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  นางสาววรวิษฎา  แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้นำความรู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านยาง, ภาพรวมของตำบลบ้านยาง, จุดเด่นของตำบลและ เป้าหมาย, ระบบการบริหารจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วม

จุดเด่นของตำบลบ้านยาง

#การสร้างการมีส่วนร่วม(ทุกฝ่ายร่วมมือกัน)

#การสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

#การสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้

#การเชื่อมงานท้องถิ่นกับชุมชน(มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้าน ประสานการทำงานกับผู้นำท้องที่)

#เชื่อมงานนโยบายกับงานเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน เกิดหมู่บ้านจัดการตนเอง

#ผู้นำเป็นแบบอย่างในการมีอาสา(อปพร,อาสาสมัครกู้ชีพ,กู้ภัย

ด้านระบบการบริหารจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วม (4 แหล่ง)

1.การบริหารจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วม

2.กลุ่มอาสากู้ชีพ กู้ภัย

3.กลุ่มหมู่บ้านจัดการตนเองหมู่ที่  6 บ้านโนนสมบูรณ์

4.กลุ่มหมู่บ้านจัดการตนเองหมู่ที่  15  บ้านโคกเจริญ

ด้านการจัดการระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี(3 แห่ง)

1.กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 บ้านยางบูรพา ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

2.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านมะค่า

3.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านหมอสมุนไพรพื้นบ้าน

นับวันที่ผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านจะลดน้อยลงไป เนื่องจากผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรก็มีน้อยประกอบกับไม่มีผู้มาสืบทอดความรู้ต่อไป ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย นายหอม  หะทัยทาระ ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพรมาจากบิดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงปัจจุบันมีอายุ 72 ปีแล้วอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 12 บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย  และยังมีการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีความหวังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันจึงหันมาเป็นที่รักษาระยะสุดท้ายที่เป็นความหวังที่จะหายจากการเป็นโรคร้ายได้เป็นอีกทางเลือกของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางและพื้นตำบลใกล้เคียง

ดังนั้นจึงได้มีหน่วยงานราชการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตรให้เพื่อเป็นการรับรองด้านสมุนไพรไทยเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรนี้ไว้รักษาโรคได้แล้วมีทั้งหมด 27 โรคด้วยกันและบริเวณพื้นที่รอบๆบ้านได้ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยไว้เป็นจำนวนมากทั้งปลูกเองและไปหามาจากแหล่งอื่นด้วย จึงมีตัวยาที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากได้ใช้เวลาเก็บสะสมมามากกว่า 30 ปีมาแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบันนี้  หากมีผู้ที่สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรติตต่อโดยตรงกับนายหอม หะทัยทาระ หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง หมูที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว

การจัดอบรมครั้งนี้ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดเชื้อโควิด -19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์โดยเคร่งรัดลอดระยะเวลาการอบรม

 

อื่นๆ

เมนู