ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เมื่อ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในระหว่างวันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 และอาจารย์ได้มีการแบ่งหน้าที่ต่างๆซึ่งมีดังนี้

1.ฝ่ายลงทะเบียนและออกแบบป้ายไวนิล

2.ฝ่ายดูแลวิทยากร

3.ฝ่ายดูแลสถานที่ เครื่องเสียง

4.ฝ่ายดูสื่อ เอกสาร ในการอบรม

5.ฝ่ายประสานงาน ติดตามผู้เข้าอบรม

เมื่อ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาช่วงเช้า ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาว วรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ในช่วงบ่ายข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 16 ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

เมื่อ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยกลุ่ม สมาชิก อสม. ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง และได้รับเกียรติจาก นางสาว วรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรให้คำบรรยายความรู้ในด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางและได้อธิบายข้อมูลต่างๆในแต่ละท้องถิ่นว่ามีที่ใดบ้างเหมาะกับการที่จะพัฒนาการด้านการนำเที่ยวได้ เช่น หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ (เกษตรผสมผสาน)  บ้านง้าง หมู่ที่ 12 (พืชสมุนไพร)

เมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาช่วงเช้า ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม สมาชิก อสม. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ บ้านง้าง หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านยาง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย หอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรค รักษาผู้ป่วย หรือ รักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย การแนะนำพืชสมุนไพรต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ต้นนมแมว ต้นหีบผี รากยานางแดง

และได้รับเกียรติจาก นางสาว วรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในครั้งนี้ด้วย

ในเวลาช่วงบ่าย ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม สมาชิก อสม. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านยาง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย เชิด นกโยธิน ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสาน ให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน การทำนา การปลูกพืชผักกินเอง การเลี้ยงปลา  การทำขนม การทอผ้าพื้นเมือง การหาของป่า และความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านและทักษะต่างๆ

และได้รับเกียรติจาก นางสาว วรวิษฎา แต้มโคกสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานในครั้งนี้ด้วย

เมื่อ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ. คธาวุฒิ จันบัวลา

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร. เลอสันต์  ฤทธิขันธ์

สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

เป็นวิทยากรมาให้คำบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสร้าง Google Form เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบฐานข้อมูล และภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชั่น

เมื่อ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว  ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ.ดร. เลอสันต์  ฤทธิขันธ์

สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

เป็นวิทยากรมาให้คำบรรยายความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การใช้กล้องวิดีโอ การจัดแสง การใช้ขาตั้งกล้อง และการตัดต่อวิดีโอโดยการใช้แอปพลิเคชั่น InShot เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อื่นๆ

เมนู