ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ แก้ววงศ์ไสย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   หลักสูตร: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 17  ตุลาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมที่2.1 ทางออนไลน์ผ่าน Google Meet  โดยหัวข้อการประชุมแผนการดำเนินงานการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อและวีดีทัศน์ มีหน้าที่เก็บภาพนิ่งและวีดีโอ การลงพื้นที่ชุมชนด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวรวิษฎา แต้มโคกสูง (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและการท่องเที่ยวในตำบล พร้อมเป็นไกด์นำลงพื้นที่ หมู่บ้านจัดการตนเองหมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ และบ้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านง้าง หมู่ 12 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ช่วงเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน เกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านง้าง หมู่ 12 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณตาหอม หะทัยทาระ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรนานาชนิด คุณตาหอม หะทัยทาระ ถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรมายาวนาน ทั้งสามารถใช้สมุนไพรสามารถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ อีกทั้งยังทำการผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยและจำหน่าย

ในช่วงบ่ายวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หมู่บ้านจัดการตัวเอง บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พี่เชิด นกโยทิน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกการทำเกษตรผสมผสาน การทอผ้า การหาของป่า และแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านโคกเจริญ

วันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 16 ทั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลบ้านยาง  การออกแบบฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่น และสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ในการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจ ในการใช้แอพพลิเคชันเพื่อบันทึก แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ให้สะดวกและเข้าถึงชุมชนได้ง่าย เพื่อไปต่อยอดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเที่ยว

    จากการลงพื้นที่ชุมชนและการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ทั้งแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้เห็นว่าชุมชนบ้านยางมีแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป และความรู้จากการอบรมและการลงพื้นจะนำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านยางต่อไปในภายภาคหน้า

 

 

อื่นๆ

เมนู