1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 อบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ED02 อบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ข้าพเจ้า ..สุวนันท์ นิลสระคู เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณทิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

  วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยาง ได้มีการนัดประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งกำหนดการในการจัดอบรมวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 สถานที่จัดอบรมคือ ห้องประชุมศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง .บ้านยาง และได้มีการแบ่งทีมย่อยในการรับผิดชอบส่วนงานต่างๆ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 อบรมในหัวข้อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง วิทยากรที่ให้ความรู้คือ คุณวรวิษฎา แค้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านยาง ในตำบลบ้านยางมีระบบบริหารจัดการตำบลมีส่วนร่วม เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ด,หมู่บ้านจัดการตนเอง .15 บ้านโคกเจริญ ซึ่งบริบทของหมู่บ้านนี้จะมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ติดกับแนวเขตภูเขากระโดง ทำให้ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เช่นกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เกษตรผสมผสาน กลุ่มสานตะกร้า กลุ่มหาของป่า เป็นต้น และในตำบลบ้านยางยังมี หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน คือคุณหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรไทย ที่ตั้งคือ บ้านง้าง .12 .บ้านยาง เป็นต้น

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ได้ไปศึกษาที่ บ้านง้างม.12 มีหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน คุณหอม หะทัยทาระ เป็นนักปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถรักษาโรค รวมทั้งยังมีการปลูกและรวบรวมสมุนไพร เพื่อผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น และในหมู่บ้านจัดการตนเอง .15 บ้านโคกเจริญ พี่เชิด นกโยทิน ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน การทอผ้า  และการหาของป่า เช่น ไข่มดแดง ผึ้ง เป็นต้น

   

   

   

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 อบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว วิทยากรที่ให้ความรู้ คือ .คธาวุฒิ จันบัวลา (อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ) และ ดร.เลอสันต์ฤทธิขันธ์ (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์)ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างแอปพลิเคชัน การออกแบบฐานข้อมูลที่จะใส่ไปในแอปพลิเคชัน และได้การสร้าง Google From เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ได้เรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพ เช่น การปรับจุดโฟกัส การปรับแสง เป็นต้น

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางได้รู้จักการทำงานเป็นทีมกับทางทีมงาน  และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู