1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจำหน่ายพริกแกงของ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการจำหน่ายพริกแกงของ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

ข้าพเจ้า นางสาวบุษรา ไชโย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2564 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมผ่านทาง Google meet เรื่อง ​โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน โดยอาจารย์ได้แบ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ 2564 จัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง เเละในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ2564 จัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือกันบรรจุภัณฑ์พริกแกง โดยมีอาจารย์สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ควบคุมในการบรรจุภัณฑ์พริกแกงในครั้งนี้

ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง โดยมีอาจารย์สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภะโคตร

เป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง เเละได้เชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักบุ้ง มาร่วมอบรม  เเละได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ลงมือผลิตพริกเเกงตามมาตราฐานของการผลิตพริกเเกง เพื่อสร้างความพร้อมให้เเก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง และการผลิตพริกเเกงเพื่อสร้างรายได้ให้เเก่คนในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากทำให้สำเร็จไปด้วยดี

ในวันที่ 12-13  ธันวาคม พ.ศ 2564 โครงการการส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) โดยมี อาจารย์เลอสันต์ ฤทธิขันธ์และ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์และ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล    ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ของตำบล ร้านอาหาร ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบเพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกในการใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจะมาที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางได้นำผลิตภัณฑ์พริกเเกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักบุ้ง จัดจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราว พริกแกงจะมี 2 แบบ พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวาน ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันจำหน่ายพริกแกงเเละได้มีการจำหน่ายทางออนไลน์ ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู