1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและอบรมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล(Community data)ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและอบรมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล(Community data)ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า น.ส.สุวนันท์ นิลสระคู เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณทิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยาง ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งกำหนดการในการจัดอบรมวันที่ 10 ธันวาคม 2564 และวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สถานที่จัดอบรมคือ ห้องประชุมศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง ต.บ้านยาง

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมในหัวข้อการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา,ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต,อ.ชุลิพร บุ้งทองและ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพริกแกงแบบถูกต้องและสะอาด พร้อมจัดจำหน่าย แนะนำขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ,การล้างวัตถุดิบที่จะนำมาทำพริกแกง,การปลอกเปลือก รวมไปถึงการวางวัตถุดิบให้เรียบร้อย ก่อนขั้นตอนที่จะผลิต การผลิตพริกแกงแต่ล่ะครั้งจะต้องมีการชั่ง ตวง วัตถุดิบก่อนทำทุกครั้ง เพื่อให้รสชาติคงที่ หลังจากการผลิตเรียบร้อย ต้องทำการจัดพริกแกงใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงและฝุ่นละอองเข้าไปในผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 อบรมในหัวข้อการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล(Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ให้ความรู้โดยดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์) และ อ.คธาวุฒิ จันบัวลา (อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ)  ให้คำแนะนำการนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ลงใน Googel from เพื่อจัดทำแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวในตำบลให้เรียบร้อย และได้ทักษะการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในตำบล เนื่องจากแบบฟอร์มมีหลายหัวข้อ วิทยากรจึงแนะนำให้แบ่งคำถามและในการถามเพื่อความรวดเร็ว และได้ข้อมูลครบถ้วน วันที่ 14 ธันวาคม  2564 ดิฉันและทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมในตำบลเพื่อสร้างแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลบ้านยาง มีทั้งหมด 11 ประเภท จำนวน 13 สถานที่หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย สามารถโหลดแอปพลิเคชัน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ผ่านระบบ Android เพื่อเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและยังมีแผนที่นำทางไปยังสถานที่นั้นๆด้วย

 

อื่นๆ

เมนู