ED02 การลงพื้นที่สำรวจระบบความยุติธรรมตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     โดยการปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่งนี้ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 เป้าหมาย ซึ่งได้รับการแบ่งกลุ่มเพื่อลงสำรวจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ ระบบความยุติธรรมของตำบลบ้านยาง  โดยในตำบลบ้านยางนั้นจะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีนิติกรชำนาญการค่อยให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ย และทำการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ และมีศูนย์ดำรงธรรมตามหมู่บ้าน โดยข้อพิพาทส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทเรื่องที่ดินและการมีข้อขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ ข้าพเจ้ามองว่าระบบความยุติธรรมชุมชนนั้นจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งไม่ให้บานปลาย ป้องกันการก่ออาชญากรรมในชุมชนและยังช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านการเข้าถึงทำเป็นธรรมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองนั้นจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมให้การแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่พึงพอใจและเป็นธรรมนอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช่จ่ายไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปศาล ค่าทนายอีกด้วย ระบบยุติธรรมชุมชนจะทำให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้ หากผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีการร่วมมือร่วมใจกัน ชุมชนของเราก็เป็นชุมชนที่สุขสงบและปลอดภัย

      สุดท้ายนี้เนื่องจากเป็นการทำงานในลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าจึงรู้สึกประมาทมาก แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้การสำรวจเสร็จสิ้นไปด้วยดี และขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ค่อยให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู