1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์

คณะทีมงานพร้อมทางคณะอาจารย์มีการจัดประชุมวางแผนงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เรื่องการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชุนและการสร้างโรงเรือน เพื่อขอ อย. จึงแบ่งงานการออกเป็นทีมปฏิบัติงานอย่างเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฝ่ายดำเนินงาน ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายดูแลผู้ผลิต และฝ่ายดูแลสถานที่

ในการปฏิบัติครั้งนี้มีการดำเนินการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต การขอ อย.กับสำนักงานสาธารณสุขและปรึกษากับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเรื่องการหาแนวทางจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกวัตถุดิบในการผลิตพริกแกงในครั้งนี้ด้วย

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับตำบล โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้สมาชิกและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน

2.เพื่อใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

3.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมในการบริโภคของภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.เพื่อปฏิบัติตนดำเนินวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

5.เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ความสามารถทางอาชีพอิสระ

ปัจจุบันทีมงานได้ดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อื่นๆ

เมนู