ข้าพเจ้า นางสาว นิโลบล ทินปราณี ประเภทประชาชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02)

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม จำนวน 2 แบบฟอร์ม คือ 01 แบบฟอร์มการเก็บสำรวจข้อมูลด้านบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จำนวนทั้งหมด 105 ครัวเรือน และ 02 แบบฟอร์ม การสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค19 จำนวนทั้งหมด 105 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบการสำรวจ คือ หมู่ที่ 12 บ้านง้าง ตำบล บ้านยาง

จากการลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลแบบสอบถามของแต่ละชุมชน ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาและจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านยาง ทางหมู่บ้านมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่รวมกลุ่มสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การผลิตพริกแกง ขนมไทย ขนมไทยประยุกต์ และขนมจัดเบรค เป็นต้น และ อื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งได้ลงสำรวจตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้า OTOP อีกด้วย เช่นตลาดคลองถม และถนนคนเดินเซราะกราว ลิงก์วิดีโอนะคะ

 

 

อื่นๆ

เมนู