ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงาน โครงงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจ จำนวน 2 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแรก แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน จำนวน 104 ครัวเรือน แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค-19 จำนวน 104 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในการเก็บแบบสอบถามคือ พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านมะค่าเหนือ ณ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลังจากเสร็จภารกิจจากการสำรวจและเก็บแบบฟอร์ม 01 02 ทางด้านอาจารย์ได้มีการนัดประชุมงานประจำเดือนเมษายน เมื่อวันเสาร์ ตรงกับวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีการประชุมผ่านทางสื่อออนไลน์

                                                                     เรื่องที่ประชุมคือ                                                  – การสำรวจข้อมูลในWeb App เช่น การท่องเที่ยวการเกษตร และอื่นๆ

– นำเสนอผลงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ทั้งหมด 3 อย่าง

กลุ่มข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับน้ำพริกต่างๆ ในหลายรูปแบบ หลายอย่าง ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ เกี่ยวกับ เช่น รสชาติ วัตถุดิบ จุดเด่นรูปแบบสินค้า ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลบ้านยางได้

ลิงค์วิดีโอค่ะ

อื่นๆ

เมนู