ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยางอำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ. ศ. 2564

ด้วยทาง สป อว. ขอความร่วมมือจากทุกมหาลัยวิทยาลัย จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิค (U2T Covid-19 week) ระหว่างวันที่ 23 – 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ประชุมการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย Covid (U2T- Covid Week) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมและเตรียมการทำกิจกรรมและวางแผนงานในเรื่องต่างๆของกิจกรรม U2T สู้ภัย Covid

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การแพ็คหน้ากากอนามัย การบรรจุน้ำยาแอลกอฮอล์ เตรียมอุปกรณ์ทำกล่อง UVC BOX เพื่อไปสอนทําอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมU2T สู้ภัย Covid (U2T- Covid Week) ภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นกลุ่ม สมาชิก อสม. คณะท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ณ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง

ร่วมทำกิจกรรมการทำกล่อง UVC BOX อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและป้องกันตนเอง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์ป้องกัน Covid โดยใช้รถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและแจกน้ำยาแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู