1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อเข้าพบผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อจัดหาห้องประชุมใช้ในการอบรมแบบออนไลน์โครงการผลิตพริกแกงตำบลบ้านยางประจำเดือน สิงหาคม 2564

ED02-การลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อเข้าพบผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อจัดหาห้องประชุมใช้ในการอบรมแบบออนไลน์โครงการผลิตพริกแกงตำบลบ้านยางประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทประชาชน  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

          การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดหาห้องประชุมได้เข้าพบผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชนและประธานอสม.ประจำตำบลบ้านยาง  เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการผลิตสินค้าประจำตำบลบ้านยาง  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19  ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวโน้มว่าจะยังไม่คลี่คลาย  การจัดอบรมต้องยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  ดังนั้นจึงให้ทำการจัดอบรมแบบแบ่งกลุ่มย่อยในการอบรมครั้งนี้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมต้องไม่เกิน  20 คนต่อห้อง  ต้องเว้นระยะห่างในการนั่งอบรม  จึงทำการแบ่งห้องอบรมจำนวน 2 ห้อง  และขออนุมัติใช้สถานที่จัดอบรมเป็นศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 8  และหมู่ที่  16  เป็นสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้เท่านั้น 

                      การอบรมครั้งที่  1  ได้กำหนดการจัดอบรมขึ้นในวันที่  7-8  สิงหาคม   2564  โดยได้กำหนดเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้คือ ด้านการพัฒนาสินค้าที่จะผลิตและ องค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้าพริกแกงประจำตำบลบ้านยางและการต่ออายุผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

         1 .การลดค่า   Water    Activity 

          2.ด้านเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า 

          3.การปริมาณวัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมายกำหนด 

          4.การฝึกปฏิบัตเกี่ยวกับปริมาณและส่วนผสม 

          การอบรมครั้งที่  2  ได้กำหนดการจัดอบรมขึ้นในวันที่  14-15  สิงหาคม  2564  โดยมีเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมดังนี้คือ  ด้านการยื่นขออนุญาติสถานที่จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารและการยื่นขออนุญาติผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์พริกแกงประจำตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อหาเกี่ยวกับ 

         

           1.ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า 

          2.ตัวอาคารผลิตและบริเวณที่ผลิต 

          3.หน้าห้องล้างมือและห้องส้วม 

          4.ขั้นตอนการการขอขึ้นทะเบียนอย.(แบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) 

         5.เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิต(แบบสบ.1  และแบบสบ.5 ) 

         6.ความรู้เกี่ยวกับเลขสาระบบอาหารและตัวเลขจดแจ้ง 

         7.ช่องทางการตรวจเลขผลิตภัณฑ์  

         8.ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ต้องแสดงเลขสาระบบอาหาร 

         9.ผลิตภัณฑ์อาหารที่กำหนดให้ต้องมีฉลากแสดงอย. 

อื่นๆ

เมนู