1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงและการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงและการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   

งานที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนกันยายน คือการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกงและการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เริ่มการประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อหาสถานที่ ที่จะใช้ในการให้ความรู้กับผู้ที่เข้าอบรม ร่วมปรึกษาหาลือในที่ประชุม ทุกตนต่างเสนอสถานที่ในแต่ละหมู่บ้านจึงทำให้ต้องมีการเลือกสถานที่ที่ต้องใช้และด้วยสมาชิกเราหลายคนทำให้ต้องแบ่งกลุ่มตามสถานที่ เพื่อป้องกัน Covid-19 เมื่อคนอยู่ร่วมกันมาก หลังจากได้สถานที่ ก็ต้องขออนุญาติจากผู้ใหญ่บ้านในการใช้สถานที่ โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้จากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ท่าน คือ  ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร  ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโตและ อ.ชุลีพร บุ้งทอง

 

ส่วนการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นคนรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อไปขอจดทะเบียนที่เกษตรอำเภอแต่ก่อนที่จะขอจดทะเบียนได้นั้นต้องมีการตั้งชื่อ จึงทำให้มีการนัดประชุมเพื่อตั้งชื่อโรงเรือน และได้ชื่ออย่างเป็นทางการคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากได้ชื่อแล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนรวมไปถึงรายชื่อเพื่อไปขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เกษตรอำเภอ ได้เข้าไปยื่นเอกสารในการขอจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

 

อื่นๆ

เมนู