1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการ บริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับการลงมือทำความดี ให้ชุมชน และสังคมยอมรับ บริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการ บริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับการลงมือทำความดี ให้ชุมชน และสังคมยอมรับ บริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายณัฐภัทร  ดีมาก ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการจัดการประชุมออนไลน์  การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนเป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การอบรมโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ โดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้อบรมถึงการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แนวทางการปฏิบัติตัวทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมให้กับชุมชนและสังคมยอบรับ และแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่เน้นการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน

ในการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน บรรยายโดย นายหอม หะทัยทาระ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย อบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของคุณตาหอม หะทัยทาระ ปี 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาสำรวจ และ ส่งชื่อคุณตาหอม หะทัยทาระ ไปยังกรมแพทย์แผนไทยและได้รับการตั้งแต่ เป็น หมอยาสมุนไพร จนปัจจุบัน

และได้เตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินโครงการทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ได้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดการซื้ออุปกรณ์ตามประเภทของการใช้งาน

ได้รู้วิธีการปรุงยาสมัยโบราณ และได้รู้ว่าพืชที่อยู่ใกล้ตัวเราก็อาจเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้เช่นกัน ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู