1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผมได้รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียงในวันจัดอบรม การอบรมในวันที่20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน ณ ศาลาหมู่16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ขอบเขตเนื้อหา การบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในกับชุมชนและสังยอมรับโดยมีคุณรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางในการอบรมครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแล้วออกมานำเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเอง แนวคิดการทำความดีให้สังคมยอมรับต้องทำยังไง เช่นนำคุณธรรมาใช้ในชีวิตการทำความดีเริ่มต้นจากตัวเราเป็นต้น

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ทักษะในการพัฒนาอาชืพในชุมชน โดยจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรและชนิดของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและพืชชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวยาที่ขึ้นทะเบียนรวม27โรคด้วยกัน ในส่วนวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์ เพียรพรรณ ศุภะโคตร จากทางสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ เนื้อหาการอบรมก็จะเป็นการแนะแนวทางการจัดเตรียมการผลิต การจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อนำอุปกรณ์เข้าโรงเรือนต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู