1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นายปรัชญา รจนัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน โดยการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในการจัดอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยในวันที่ 10-11 ธันวาคม เป็นการอบรมเรื่องเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง  และวันที่ 12 ธันวาคม เป็นการอบรมเรื่องการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชองชุมชน รายตำบล (Community data)

ในวันที่  10 – 11 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ โดยคณะท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เเละได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ลงมือผลิตพริกเเกงตามมาตราฐานของการผลิตพริกเเกง เพื่อให้สามารถผลิตพริกแกงที่มีมาตรฐาน มีรสชาติที่ดีและถูกตามหลักสุขอนามัย

   

   

ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชองชุมชน รายตำบล (Community data) โดยได้เกียรติจากท่านอาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ณ ศาลาหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนภายในตำบลบ้านยางผ่านเเอปพลิเคชั่น

       

อื่นๆ

เมนู