ข้าพเจ้า นางสาวขวัญชนนี ใสโพธิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบปฎิบัติงานตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกีรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลถาวรร่วมกับประชาชนที่สนใจการทำน้ำหมัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ  ซึ่งมีการเตรียมผลไม้ประจำถิ่นที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด เช่น   มะขามหวาน  มะม่วงหาวมะนาวโห่  องุ่น ส้ม เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมัก ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำหมักที่มาให้ความรู้ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ และได้มีการแบ่งกลุ่มกันออกไปปฏิบัติตา่มชนิดผลไม้ที่แต่ล่ะกลุ่มได้เตรียมมา โดยมีอาจารย์วิทยากรคอยให้นำแนะขั้นตอนการทำ

อุปกรณ์ : กะละมังตะแกรงร่อน หม้อต้มน้ำ ผ้าขาวบาง เตาแก๊ส น้ำเปล่า ถุงมือพลาสติก ฝาปิดหม้อ ขวดโหลแก้ว ยางรัด กระดาษทิชชู และหัวเชื้อน้ำหมัก

วิธีการทำ : นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยการเตรียมวัตถุดิบผลไม้นั้นต้องมีการชั่งตวง วัดปริมาณ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดหรือที่เราต้องการตามสะดวก  เมื่อนำน้ำจากผลไม้ออกมาแล้ว จากนั้นนำน้ำที่ได้มาเติมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลแก้วและใส่หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อสุขภาพ  จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยกระดาษทิชชูและรัดด้วยยางเพื่อให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน จะสามารถรับประทานได้

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่ม 2 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน พบว่าในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ยากไร้จำนวนมาก ความลำบากส่วนใหญ่ คือ ดานที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง แข็งแรง  และมีรายได้ค่อนข้างน้อย รวมถึงค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมาก ผู้ยากไร้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้รับรู้ข่าวสารได้น้อยลง และยังต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ

อื่นๆ

เมนู