สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปิยะดา สิงห์วงค์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย    จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) คณะนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานเข้าเดือนที่ 4 แล้วค่ะ           ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

 • ประสานงานเกี่ยวกับการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ประสานงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
 • ลงเลขรับหนังสือ
 • ออกเลขส่งหนังสือ
 • ช่วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคัดแยกต้นไม้ให้แก่สมาชิกแต่ละแปลงที่ร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล
  ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการโคก หนอง นา โมเดล
              – ลงพื้นที่แปลงนางสังวาลย์  ธรรมรุ่งโรจน์ ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย
              – ลงพื้นที่แปลงนายหวัง ชื่นรัมย์ บ้านศรีทายาท ต.หนองแวง อ.ละหานทราย
              – ลงพื้นนางปราณี พลาสืบสาย บ้านโคกว่าน ต.โคกว่า อ.ละหานทราย
              – ลงพื้นที่แปลงนายทองปักษ์ อ่อนสุระทุม บ้านผไทยรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย
                  การทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้  งานมีระบบแบบแผนขึ้น  สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์      เพิ่มขึ้น  การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม        และสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้นำไปพัฒนางานครั้งต่อไป  

อื่นๆ

เมนู