ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                       เมื่อวันที่  6-13  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์. ได้ประชุมแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ทราบ โดยได้แบ่งกลุ่มงานเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด เหมาะสมและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลทั้ง 16 เป้าหมายในการวางแผนเพื่อพัฒนา

                       ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นที่สำรวจวิสาหกิจในชุมชน    ณ  บ้านถาวร  ตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มอาชีพในชุมชนจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมทอมือดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มียาวนานมากกว่า  50  ปี  กรรมวิธีการทอผ้าแต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน ที่โดดเด่นมากกว่านั้น  คือ เส้นไหมได้มาโดยการเลี้ยงเอง  ผ้าไหมที่ได้เป็นผืนนั้นได้จากไหมเลี้ยงเองทั้งหมด  ทำให้คุณภาพไหมดี เส้นไหมหนานุ่ม  สภาพคงทน   จึงเรียกว่า  “ผ้าไหมพื้นบ้าน”  สีที่ใช้ย้อมผ้ายังมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ถือเป็นการประยุกต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่ามากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ให้เป็นเครื่องแต่งกาย งานประดิษฐ์หัตกรรมตกแต่งอีกมากมาย จนเกิดผลงานผลิตภัณฑ์  OTOP  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้  ยังมีการจัดตั้งรวมกลุ่มอาชีพเป็นศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมตำบลถาวรเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอีกด้วย  โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในชุมชน  และยังมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ซึ่งตำบลถาวรถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟทั้ง  3  ลูก  หนึ่งในนั้น  คือ    1) เขาหลุบ  ซึ่งเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพสักการะบูชา  ด้านความเชื่อ  ขอพร  ให้ประสบผลสำเร็จในด้านอาชีพ  การงาน  2)เขาอังคาร ที่เป็นแหล่งท่องในจังหวัดที่ได้รับการอนุรักษ์มาแต่เนิ่นนาน  3)สุดท้าย เขาพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี และโด่งดังในประวัติศาสตร์โลก ที่ซึ่งอุดมไปด้วยวัฒนธรรมขอมโบราณ  นับว่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดอาชีพในท้องถิ่นในอนาคตได้เป็นอย่างดีแน่นอน  

                                                             ภาพแสดงลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูล

                                                         

 

                                           ภาพรังไหม                                        ภาพอุปกรณ์การทอผ้าไหม

                          

          ภาพแสดงไหมและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

                                                                                                     

                                   ภาพแสดงผ้าไหมทอมือ                                  ภาพแสดงผ้าไหมพื้นบ้าน

                         

                                                                    ภาพแสดงผ้าไหมแปรรูป

     

                                                                    ภาพแสดงศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมตำบลถาวร

                                                                                  

ภาพแสดงแหล่งท่องเที่ยวตำบลถาวร  ”  เขาหลุบ


 

วิดีโอประมวลภาพลงพื้นที่ปฎิบัตงาน

อื่นๆ

เมนู