ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตำบลถาวร ณ บ้านถาวรหมู่1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มาจะนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า   เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอมือและสร้างยอดขายให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมทอมือ   และได้เชิญชวนให้ผู้ทอผ้าใช้สีธรรมชาติในการย้อมไหมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านเลขที่ 158 หมู่1 บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ นางทองสี จันทร์สม ประธานกลุ่มทอผ้าไหมและไหมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน คุณแม่ทองสี จันทร์สม ก็ได้เล่าความเป็นมาเกี่ยวกับการทอผ้า ว่าสืบทอดการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นนิยมการใส่ผ้าไหมไปในงานสำคัญต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และงานอื่นๆ เพราะการสวมใส่ผ้าไหมในสมัยก่อนนั้นหมายถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวยของผู้ที่สวมใส่อีกด้วย  การทอผ้าเป็นงานอดิเรกของแม่บ้านที่ทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลวดลายดั้งเดิมจากสมัยก่อนก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและยังมีการคิดค้นพัฒนาลวดลายที่แปลกใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า   ในหมู่บ้านก็จะมีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน   แต่ละกลุ่มก็จะมีรางวัลการันติคุณภาพ อย่างเช่นรางวัลโอท็อป 3ดาว, 5ดาว และรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-green   ข้าพเจ้าอยากส่งเสริมและพัฒณาผ้าไหมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีไทย   เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสายไหมสู่เมืองรองและดินแดนเชื่อมต่อระหว่างภูเขาไฟทั้ง 6ลูก  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู