ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในการทำงานระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจวิถีชิวิตของคนในชุมชน สำรวจพืชประจำถิ่น อาหารประจำถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบริบทการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ส่วนมากชาวบ้านในพื้นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก กิจกรรมยามว่างจากการทำไร่ ทำนา ทำสวน แม่บ้านส่วนใหญ่จะทำอาชีพเสริมเช่น ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก จักสานตะกร้า สานแห แปรรูปผลไม้พืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร กระยาสาทสมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม  บางคนก็ขายผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตได้ตามตลาดบางคนก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์   ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีดินภูเขาไฟซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุสำคัญต่อพืชทำให้พืชเจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูง

 

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านถาวรที่น่าสนใจก็จะมีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดเขาหลุบ บ้านถาวร ตำบลถาวร  เมื่อท่านขึ้นไปบนเขาหลุบท่านจะได้เห็นพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาลเจ้าปู่เขาหลุบ ที่ชาวบ้านมากราบไหว้สักการะขอพรและบนบานศาลกล่าวต่อเจ้าปู่เขาหลุบ  หากผู้ที่มาบนบานแล้วสมหวังดังคำขอก็จะมาแก้บนกันด้วยการจุดบั้งไฟ ถวายหัวหมู ถวายเหล้าขาว  ท่านศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของคนในหมู่บ้านมาช้านาน  นอกจากนั้นท่านจะได้เห็นหลักศิลาจารึกที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานองค์ใหญ่  ซึ่งมีอยู่สองหลักด้วยกัน นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ  อย่างน้ำตกที่อยู่บนเขา  ชาวบ้านเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า ”อ่าง” ซึ่งจะมีน้ำตกไหลให้เห็นในช่วงฤดูฝน  และอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่สวยงาม

อื่นๆ

เมนู