ดิฉันนางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม  กลุ่มข้าพเจ้าได้มีการประชุมออนไลน์เรื่องการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และได้ทำการนัด วัน เวลา เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล

กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลถาวร คือ น้ำตกที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ดอกไม้   พืชพันธ์ุนานาชนิดที่เกิดขึ้นเอง และน้ำตกแห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า “อ่าง” โดยการเดินทางเข้าไปในบริเวณน้ำตกมีความลำบากค่อนข้างมาก เพราะทางเข้าไปเป็นถนนเส้นเล็กๆ รถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ เข้าไปได้แค่มอเตอร์ไชต์และยังต้องเดินทางเท้าเข้าไปบริเวณน้ำตกอีกประมาณ 500 เมตร  เมื่อเข้าไปถึงบริเวณน้ำตก จะมีโขดหินวางเรียงซ้อนทับกันอยู่ด้วยความสวยงาม มีน้ำไหลลงมาตามโขดหินให้ความรู้สึกสบายตาสบายใจ  และมีแอ่งน้ำใกล้ๆ รอบๆบริเวณน้ำตก  มีพืชพันธ์ุชนิดต่างๆขึ้นเต็มไปหมด  บรรยากาศรอบๆ มีความร่มรื่น เย็นสบาย เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุด ซึ่งน้ำตกแห่งนี้จะมีขึ้นในเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

และอีกสถานท่องท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลอง 2 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นสถานที่สาธารณะ ชาวบ้านสามารถที่จะหาปลา หาหอย นำไปปรุงอาหารในครัวเรือนได้ ทั้งยังสามารถชมวิวจากอ่างเก็บน้ำคลอง 2 ได้อีกด้วย การเดินทางเข้าไปค่อนข้างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ

 

 

 

 

 

เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มข้าพเจ้าได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ย้ายกลับบ้าน ได้มีการสอบถามข้อมูลต่างๆกับประธาน อสม. ในพื้นที่ต่างๆ พบว่า มีผู้ย้ายกลับบ้านมาเป็นบางส่วนและได้ทำการกักตัว 14 วัน หลังจากกลับมา ได้มีการป้องกันโดยห้ามคนนอกเข้า เพราะมีความเสี่ยงสูง มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอออล์ทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่่งต่างๆ หรือไปพื้นที่ๆ เป็นแหล่งรวมชุมชน ในปัจจุบันตำบลถาวรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น แหล่งการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แหล่งการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ การทอผ้า  เป็นต้น

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู