ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วย้ายกลับมาอยู่บ้าน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ตำบลถาวรเป็นตำบลใหญ่ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านและในพื้นที่ของตำบลถาวรนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำหลายแห่งไว้ใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู ไก่ แพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมและการปลูกผักอีกด้วย

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้วทั้งข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นพบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู ไก่ และแพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรและในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ขึ้นภูเขาเพื่อทำการหาเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อนำมาบริโภคบางคนก็นำออกจำหน่ายหารายได้เพิ่มเติมตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชาวบ้านในตำบลเป็นคนเรียบง่ายสามารถหาอาหาร พืชผักที่หาได้ตามธรรมชาติมาบริโภคจำหน่าย ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด และมีความสุข


ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ย้ายกลับมาอยู่บ้านพบว่ามีจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบแล้วย้ายกลับมาเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 แล้วจึงยังเก็บข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ สถานที่กักตัวของตำบลถาวรมี 2 สถานที่คือ โรงเรียนบ้านถาวรและวัดสาลวนาราม บ้านบุตาพวงหมู่ที่ 6 ตำบลถาวรจัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อทำการกักตัว คัดกรองและเข้าทำการรักษาตามระเบียบของทางตำบลถาวรเพื่อลดความเสี่ยงต่อคนในตำบลและชุมชนเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งชาวบ้านคนในท้องที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อสม. และหมอ ที่ได้ให้ข้อมูลแก่ทางข้าพเจ้าและทีมงานจนงานสำเร็จและเป็นไปตามแผนงาน ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู