ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

 

การปฏิบัติงานภายในเดือน กันยายน ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

  1. นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ร่วมปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

  1. ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประกอบเตียงกระดาษ และเตรียมของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมากักตัวที่ศูนย์พักก่อน ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

3.ช่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนดินแดงในการให้บริการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยปฏิบัติงานประจำจุด สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน  30 นาที และประจำจุดตรวจเอกสารออกใบรับรองการฉีดวัคซีน  ณ  โดมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง  จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เราสู้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

 โดย ก่อนวันจัดพิธีได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ บริเวณพิธีสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

5.  นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าเองก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

โดยการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน เป็นไปอย่างราบรื่น  และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน แต่ในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำงานเนื่องจากเป็นหน้าฝน

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

อื่นๆ

เมนู