ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงานU2T ตำบลถาวร ได้ร่วมประชุมและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ร่วมปฐมนิเทศ ต้อนรับและแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ google meet โดยมีอาจารย์ร่วมวางแผนชี้แจงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม U2T-SROI โดยมีทั้งหมด 11 เป้าหมาย คือ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. 11. เอกชนในพื้นที่ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้อธิบายชี้แจงแต่ล่ะเป้าหมายและแบ่งหน้าที่ให้กับทีมงาน U2T เพื่อให้การลงพื้นปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย และให้เก็บข้อมูลได้เร็วที่สุด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเป้าหมายที่4.ชุมชนภายนอก และเป้าหมายที่5.ชุมชนภายใน

ชุมชนภายใน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจร้านอาหารตามสั่งในหมู่ที่ 1 อาหารตามสั่งร้านป้าแดงซึ่งได้ให้ความมือในการทำกิจกรรมกับโครงการมาโดยตลอด เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักร้านอาหาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 และให้ข้อมูลการติดตามโครงการในครั้งนี้

ชุมชนภายนอก ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจร้านรับซื้อข้างเปลือก ตั้งอยู่บริเวณนอกชุมชน การสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในครั้งนี้พบว่าชาวบ้านเคยได้รับการสำรวจข้อมูลและบางส่วนเคยร่วมกิจกรรมโครงการU2T ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณชาวบ้านตำบลถาวร ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด

อื่นๆ

เมนู