1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมซึ่งเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกใหม่ของตำบลถาวร ก่อนการปฏิบัติงานทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำสมาชิกใหม่และชี้แจงการวางแผนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (U2T-SROI) โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด11กลุ่มเป้าหมายได้แก่   1.ตำบลเป้าหมาย  2.ลูกจ้างโครงการ  3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ  4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก  6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการUSI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ อปท. 11.เอกชนในพื้นที่

หลังจากการประชุม  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้อธิบายชี้แจงแต่ล่ะเป้าหมายและแบ่งหน้าที่ให้กับทีมงาน U2T ตำบลถาวรในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายนอก และ เป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายใน

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายนอก  ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจลานรับซื้อข้าวเปลือก ตั้งอยู่บริเวณนอกชุมชน โดยแบบสอบถามจะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ/การเงินด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากเจ้าของกิจการลานรับซื้อข้าวเปลือกเป็นอย่างดี ได้รับข้อมูลครบถ้วน

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายใน ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจร้านอาหารตามสั่งในหมู่ที่ 1 อาหารตามสั่งร้านป้าแดง โดยแบบสอบถามจะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ/การเงินด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ด้านสุขภาวะ (กาย/ใจ)และด้านความเป็นอยู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความมือในการตอบแบบสอบถามกับทางโครงการนี้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานนำข้อมูลจากแบบสอบถามกรอกข้อมูลลงในระบบเพื่อส่งให้มหาลัยนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป

อื่นๆ

เมนู