1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T-SROIการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T-SROIการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเดือนตุลาคม หลังจากที่อาจารย์ได้นัดประชุมประจำเดือนได้มีงานจากส่วนกลางให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้า ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. เอกชนในพื้นที่ หลังจากที่อาจารย์มอบหมายงานเสร็จ สมาชิกช่วยกันแบ่งหัวข้อว่ากลุ่มไหนจะเลือกเป้าหมายอะไร สรุปได้ดังนี้ แบ่ง กลุ่มล่ะ 2 หัวข้อ

กลุ่ม 1 เป้าหมายที่ 4,5

กลุ่ม 2 เป้าหมายที่ 8,9

กลุ่ม 3 เป้าหมายที่ 10,11

ส่วนเป้าหมายที่ 2 แบ่งได้ดังนี้

กลุ่ม 1 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน

กลุ่ม 2 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน ประชาชน1คน

กลุ่ม 3 นักศึกษา1คน บัณฑิต1คน ประชาชน2คน

หลังจากที่แบ่งเป้าหมายกันเสร็จกลุ่มข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่สำรวจในวันถัดไป ได้สำรวจเป้าหมายที่ 2 ลูกจ้างโครงการ เป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายใน และเป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายนอก

ลูกจ้างโครงการ ข้าพเจ้าและน้องนักศึกษาอีกคนได้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม

ชุมชนภายใน ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารตามสั่งในหมู่ที่ 1 ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการตั้งแต่แรก เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 ครั้งนี้ก็ให้ความร่วมมือในการการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ชุมชนภายนอก ลงพื้นที่สำรวจร้านรับซื้อข้าวเปลือกซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชุมชน จากการสอบถามข้อมูลได้รับการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีแต่เจ้าของกิจการนี้ยังไม่ทราบว่ามีโครงการ u2t ปฏิบัติงานในตำบลถาวรอยู่

หลังจากสำรวจข้อมูลเสร็จกลุ่มข้าพเจ้าก็ช่วยกันกรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู