1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ED03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการUSI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ อปท. 11.เอกชนในพื้นที่ หลังจากการประชุมออนไลน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้อธิบายชี้แจงแต่ล่ะเป้าหมายและแบ่งหน้าที่ให้กับทีมงาน U2T ตำบลถาวร เเพื่อให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเก็บข้อมูลให้ได้รวดเร็วที่สุด

ข้าพเจ้ากลุ่มที่1. ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเป้าหมายที่4.ชุมชนภายนอก และเป้าหมายที่5.ชุมชนภายใน

-เป้าหมายที่4.ชุมชนภายนอก ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจลานรับซื้อข้างเปลือก ตั้งอยู่บริเวณนอกชุมชน ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากเจ้าของกิจการลานรับซื้อข้าวเปลือกเป็นอย่างดี ได้รับข้อมูลครบถ้วน

-เป้าหมายที่5. ชุมชนภายใน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจร้านอาหารตามสั่งในหมู่ที่ 1 อาหารตามสั่งร้านป้าแดงซึ่งได้ให้ความมือในการตอบแบบสอบถามกับทางโครงการมาโดยตลอด เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักร้านอาหาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 และให้ข้อมูลการติดตามโครงการในครั้งนี้

เมื่อประชากรที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ข้าพเจ้าและที่มงาน U2T ตำบลถาวรก็ได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามกรอกข้อมูลลงในระบบที่มหาลัยต้องการ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงานและหน่วยงานและประชากรทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  เราชาวตำบลจะก้าวผ่านโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน ขอขอบคุณคะ

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู