ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า “นายสุทัศน์  ศรีหาลุน” ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ว่าได้รับประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับใด จากองค์กรต่างๆ และยังได้สอบถามคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจ้างงานว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจ้างงานในลักษณะนี้ซึ่งคำตอบที่ได้ล้วนแล้วแต่อยากให้มีการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในท้องถิ่นแบบนี้ต่อไปเพราะตั้งแต่ที่มีโครงการนี้ขึ้นมาทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนาขึ้นมาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ชาวบ้านและกลุ่มผู้ดำเนินงานได้ทำร่วมกันและยังได้ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงอยากให้มีการจ้างงานต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

และได้นำสมาชิกดำเนินงานคนใหม่ไปชม น้ำตกเข้าอ่าง เพื่อเป็นการต้อนรับเข้ากลุ่มดำเนินงานร่วมกัน
ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก แต่ให้บรรยายกาศความสดชื่นไม่แพ้น้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าเขาการเดินทางไปสามารถขี่จักรยานยนต์เข้าไปได้แต่ทุลักทุเลพอสมควรเนื่องจากเส้นทางที่จะเข้าไปถึงน้ำตกนั้น เป็นหินภูเขาเป็นส่วนใหญ่ และต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อไปถึงน้ำตก ในช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ำจะไหลแรงทำให้ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและเป็นที่ถ่ายภาพสวยๆสำหรับคนที่ชอบผจญภัยแบบธรรมชาติและได้ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาประวัติและความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในชุมชนและยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนได้อีกดวย

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ หน่วยงานต่างๆที่ได้ตอบแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI ซึ่งเป็นให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างเพื่อนำมาซึ่งคำแนะนำต่างๆจากโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว และได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานภายใต้โครงการU2T ว่าแต่ละภาคส่วนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงาน ตามโครงการ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 2 และ สมาชิกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ถาวร ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการกรอกเอกสาร หรือ แนะนำจุดที่จะให้ข้อมูลต่างๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมผ่านไปได้ด้วยดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู