ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

 

การปฏิบัติงานภายในเดือน ตุลาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ โดยในเดือนตุลาคมงานหลักๆที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือช่วยเหลือเจ้าที่ทางโรงพยาบาลในการให้บริการผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้วยวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย   (Thai National Flag Day) และกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564     

          อำเภอโนนดินแดง จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ หน้าเสาธง หน้าที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง  โดยมีนายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมเครื่องสักการะ (เครื่องทองน้อย)  เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ร่วมกับ  นายอำเภอโนนดินแดง  พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตโคก หนอง นา โมเดล ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

 

 

 

 

4. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โนนดินแดงในการให้บริการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนตุลาคม ได้ปฏิบัติงานประจำจุด สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที  วัดความดัน ,ให้คำแนะนำหลังการฉีดวัคซีน,ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม   โดยในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม จะเป็น รอบประชาชนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักเรียนที่มีอายุระหว่าง  

12 – 17 ปี     

 

โดยการ

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เป็นไปอย่างราบรื่น  และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน แต่ในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำงานเนื่องจากพายุฝน

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู