ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2t ได้เข้าร่วมอบรม ยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากร และจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลถาวร ช่วยให้ข้อมูลแหล่งพื้นที่ต่างๆ อาหารและ สถานที่สำคัญที่สามรถนำมาสร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลถาวรได้ สถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลถาวรได้แก่เขาหลุบ เขาแข้ บ่อหินซ้อน  น้ำตกอ่าง อาหารประจำถิ่นที่น่าสนใจในตำบลถาวรได้แก่ หมาน้อยลอยแก้ว ข้าวเม่า หมกปลีกล้วย อ่อมปูนา คั่วหนูนาแกงผักหวานป่า กลุ่มอาชีพที่น่าสนใจในตำบลถาวรได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน กลุ่มโคขุน  ช่างทำเครื่องดนตรี กลุ่มปลูกผัก กลุ่มกลองยาว ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าและทีมU2T ตำบลถาวรได้นำมาวิเคราะห์และได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ไปสำรวจและจับพิกัดตามแหล่งต่างๆเพื่อนำมาสร้างแผนที่การท่องเที่ยวต่อไป

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2T ตำบลถาวรได้เข้าร่วมอบรมการสร้างแอปพลิเคชั่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับสร้างแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏบัติการAndroid และ ios และได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายถาพ การถ่ายภาพวิว ภาพบุคคล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้ ทีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2 แล่งท่องเที่ยว 3 ที่พัก/โรงแรม 4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 5 อาหารทีน่าสนใจประจำถิ่น 6 เกษตรกรในท้องถิ่น 7 พืชในท้องถิ่น 8 สัตว์ในท้องถิ่น 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10 แหลงน้ำในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูล พืชในท้องถิ่น 36 ชนิด สัตว์ในท้องถิ่น 3 ชนิด

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าได้ เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลถาวรค่อนข้างดีขึ้นทำให้ปฏิบัติงานง่ายขึ้น ได้ใกล้ชิดกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น และได้รู้จกักับผู้ปฏิบัตงานใหม่จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน มีความสนุกมากขึ้น ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการทำงานในเดือนนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคนในชุมชนและตัวของข้าพเจ้าเอง

 

อื่นๆ

เมนู