1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03- การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03- การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวขวัญชนนี ใสโพธิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบปฎิบัติงานตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกีรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลถาวรได้เข้าร่วมอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลถาวร ณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนถาวร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และจากผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ในพื้นที่ตำบลถาวร ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำบลถาวรที่จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในตำบลถาวรได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ด้านอาหาร ได้แก่ กระยาสารท หมาน้อยลอยแก้ว ดักแด้ ไข่มดแดง ข้าวเม่า
  2. ด้านอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน การปลูกผัก การเลี้ยงโคกระบือ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงม้า
  3. ด้านดนตรีและวรรณกรรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทยประสานศิลป์ คณะกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง คณะสรภัญญะ
  4. ด้านประเพณี/ความเชื่อ ได้แก่ งานบุญข้าวจี่ ขึ้นเขาหลุบ บุญบั้งไฟ บุญข้าวเม่า บุญกฐิน ประเพณีแห่ต้นผึ้ง
  5. ด้านแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลอง 2 เขาหลุบ น้ำตกอ่าง ป่าเขาหลุบ บ่อหินซ้อน ป่าเขาอังคาร

จากข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลถาวรได้นำมาวิเคราะห์และได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาสร้างแผนที่การท่องเที่ยวลงแอพพลิเคชันต่อไป

วันที่ 1-2 เดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มข้าพเข้าได้ประชุมตกลงแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบคือ กลุ่มลงพื้นที่และกลุ่มลงข้อมูลในแบบฟอร์ม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจะนำไปสู่การลงข้อมูลในแอพพลิเคชันท่องเที่ยวตำบลถาวร

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำแอพพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลถาวร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนถาวร  ซึ่งได้นำข้อมูลที่ได้ไปเก็บมา มาลงในแอพพลิเคชันการท่องเที่ยว มีอาจารย์วิทยากรมาสอนให้ความรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่น การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงให้ การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นการตัดต่อเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์วิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตรชาวบ้านในตำบลถาวรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเข้าอบรมตามที่ได้จัดขึ้นและขอบคุณทีมU2tตำบลถาวรที่ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู