1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายนการสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ED03 การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายนการสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ข้าพเจ้านางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2t ได้เข้าร่วมอบรม ยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรและจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลถาวร ช่วยให้ข้อมูลแหล่งพื้นที่ต่าง ๆ อาหารและ สถานที่สำคัญที่สามารถนำมาสร้างเส้นการท่องเที่ยวในตำบลถาวรได้   หลังจากการนำข้อมูลความรู้ที่ได้จากวิทยากรและผู้นำชุมชนแล้วทีมงานU2t ได้นำข้อมูลที่ได้มาแยกเป็นหัวข้อโดยการแบ่งตามรูปแบบหมวดหมู่วัฒนธรรม (Category) โดยแบ่งเป็น แหล่งธรรมชาติ   สถาปัตยกรรมโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปะการแสดง  งานช่างฝีมือตั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้าน  ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล   กีฬาภูมิปัญญาไทยและภาษาเพื่อเก็บข้อมูลโดยการลงสำรวจพื้นที่จริงและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

     

หลังจากนำข้อมูลที่ได้รับมาแบ่งตามรูปแบบหมวดหมู่วัฒนธรรม (Category) กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลในเรื่อง ช่างทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ครูดนตรี (ครูเพลง) คณะกลองยาว จักสานตะกร้าพลาสติกน้ำตกอ่าง  ตะกร้าจักรสานจากไม้ไผ่  ทอเสื่อกกเลี้ยงหม่อนไหม  ข้าวเม่า  ครูกลอนผญาและบุญประเพณีบั้งไฟ โดยในการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูล ที่ตั้ง พิกัดภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ความสำคัญ/เรื่องราว  รูปภาพ วีดีโอ และลงชื่อผู้บันทึกข้อมูลและเบอร์โทรติดต่อหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

  

   

     

จากการเก็บข้อมูลต่าง ๆเกี่ยงกับสถานที่สำคัญ อาหาร รวมทั้งแหล่งธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างเส้นการท่องเที่ยวในตำบลถาวรได้แล้ว ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2T ตำบลถาวรได้เข้าร่วมอบรมการสร้างแอปพลิเคชัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  ในระดับเบื้องต้นรวมทั้งการเทคนิคการถ่ายภาพ วีดีโอเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคต

   

ข้าพเจ้ารวมทั้งทีมงานได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD  เพิ่มเติมซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้ ที่มีทั้งหมด 10 หัวข้อได้แก่ 1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2 แล่งท่องเที่ยว 3 ที่พัก/โรงแรม 4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 5 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6 เกษตรกรในท้องถิ่น 7 พืชในท้องถิ่น 8 สัตว์ในท้องถิ่น 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10 แหลงน้ำในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูล อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 1 เมนู พืชในท้องถิ่น 35 ชนิดและสัตว์ในท้องถิ่น 4 ชนิด

   

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าได้ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆมากมายและข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์จากการทำงานมาพัฒนาตนเองและชุนชนต่อไปในอนาคตต่อไป

อื่นๆ

เมนู