1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่ออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่ออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า “นายสุทัศน์  ศรีหาลุน” ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

          การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวตำบลถาวรเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควรเริ่มจากปัญหาและความต้องการที่ระเบิดจากภายใน การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็ก การเป็นมัคคุเทศก์การนำสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมาขายเป็นต้น นอกเหนือ จากการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วผู้มีส่วนร่วมหลักในการดำเนินการท่องเที่ยวในชุมชน นั้นควรมี 4 ภาคคือ ชุมชน ผู้มีอำนาจ ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการรับผลประโยชน์ร่วม รวมถึงคิดแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับศึกษาการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวของโครงการU2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวตำบลถาวรยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นแนวทางชัดเจน เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลอย่างเป็นทางการและขาดงบประมาณในการจัดการส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการภายในกลุ่มและกลุ่มยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลหรือจัดการอบรมให้ด้านรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ยังไม่มีรูปแบบหรือกิจกรรมที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่มีแนวทางในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีเนื่องจากขาดความรู้ประสบการณ์และบุคลากรในการต้อนรับและการให้บริการนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น และด้านแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่ที่มีความน่าสนใจ แตกต่างกันคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมความทรงคุณค่าของโบราณสถาน ดังนั้น ทีมงานโครงการU2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และชุมชนบ้านตำบลถาวร จึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม ประชุมนำเสนอความคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยตนเองร่วมกัน กระบวนการมีส่วน ร่วมจะนำไปสู่การเกิดความเข้าใจ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันและนำไปสู่การลดความขัดแย้งในชุมชนได้จะทำให้การจัดการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลถาวร ประกอบด้วย
1) การมีจิตสำนึกของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านและจิตสำนึกของนักท่องเที่ยว                                                                                        2) การประสานงานและความร่วมมือ                                                                                                                                                            3) การสนับสนุนของภาครัฐในท้องถิ่น                                                                                                                                                        4) การมีส่วนร่วมของประชาชน และ                                                                                                                                                            5) ภาวะผู้นำชุมชน

          เป้าหมายของการพัฒนาโจทย์ของการท่องเที่ยวตำบลถาวร มีหลักคิดในสองประเด็นคือ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เน้นให้นักท่องเที่ยวได้ ศึกษาและชมธรรมชาติบนผืนป่าชุมชนตำบลถาวร ดังแนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นั่นคือการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุ่งเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้จากการศึกษาความเชื่อความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวอันเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

เมื่อจบการะดมความคิดและใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม ประชุมนำเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยตนเองร่วมกัน กระบวนการมีส่วนร่วมจะนำไปสู่การเกิดความเข้าใจ
ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันและนำไปสู่การลดความขัดแย้งในชุมชนได้จะทำให้การจัดการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน จึงได้มีการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นการท่งอที่ยวสำหรับตำบลถาวรเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความเป็นที่รู้จักของบุคคลที่รักในการท่องเที่ยวได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆรวมถึงระยะทางการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่เพื่อเป็นการวางแผนเรื่องเวลาเพื่อให้การท่องเที่ยวนั้นคุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมตำบลถาวรอย่างแท้จริง เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการทดลองจัดทัวร์การท่องเที่ยวตำบลถาวรเพื่อเป็นการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการว่าสำเร้จตามจุดประสงค์หรือไม่

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้เป็นเกียรติซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยื่นแท้จริง
ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงาน ตามโครงการ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 2 และ สมาชิกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ถาวร ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการกรอกเอกสารต่างๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู