ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ และลงพื้นที่ในตำบลถาวรเพื่อสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สู่การแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป

ตำบลถาวรทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อหารายได้ในการดำรงชีวิต เนื่องจากไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง และยังมีอีกหลายครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจน และมีผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เข้าอบรมร่วมกับทีมงานในหัวข้อการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยใช้ผลไม้ตามฤดูกาลที่หาได้ง่าย เช่น ส้ม องุ่น มะขาม สัปรด และมะม่วงหาวมะนาวโห่ ช่วงแรกเป็นการให้ความรู้จากท่านวิทยากร พูดถึงวิธีการทำ สัดส่วน กรรมวิธี และการฆ่าเชื่อเพื่อความสะอาด ระยะเวลาที่ใช้ในการหมักขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ และอากาศ ช่วงที่สองเป็นการลงมือปฏิบัติจริง โดยกลุ่มของข้าพเจ้าเลือกทำน้ำหมักจากองุ่น เพราะมีรถหวานอมเปรี้ยว เหมาะแก่การนำมาทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ

วันที่ 10-29 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน กลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่7 บ้านคลองต้อ และหมู่ที่10 บ้านโคกสำราญ การลงพื้นที่ให้ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ในการช่วยคัดกรองผู้ที่มีครัวเรือนยากจน แต่ละครัวเรือนมีความเดือดร้อนที่เห็นได้ชัดเจน คือเรื่องที่พักอาศัย ที่มีความเก่า ทรุดโทรม และส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง มีบุตรหลานหลายคนต่างแยกย้ายไปทำงาน แต่ไม่ได้ส่งเงินกลับมาบ้าน มีหนี้สิน เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายได้ บางครัวเรือนได้รับการช่วยจากทางหน่วยงานรัฐบาลมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง

จากการลงพื้นที่ ทั้งสามหมู่บ้านพบว่ายังมีหลายหลังคาเรือนที่มีความเดือดร้อนในเรื่องเงินช่วยเหลือ ทางทุนการศึกษาของบุตรหลาน และช่วยปรับปรุงที่พักอาศัย บางครัวเรือนมีลูกหลานทำงานที่ต่างจังหวัดแต่ขาดการเหลียวแล ครัวเรือนเหล่านั้นต่างรอคอยการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ข้าพเจ้า และทีมงานขอขอบคุณวิทยากร และคณะอาจารย์ทุกท่านที่จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ และขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันแก่ข้าพเจ้าและทีมงาน ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู