ข้าพเจ้านางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลถาวรร่วมกับประชาชนที่สนใจการทำน้ำหมัก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ  ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานรวมทั้งประชาชนที่สนใจได้เตรียมผลไม้ประจำถิ่นที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด เช่น   มะขามหวาน  มะม่วงหาวมะนาวโห่  องุ่น ส้ม เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมัก ซึ่งในการจัดกิจกรรมอาจารย์และทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้ความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ

วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลไม้ประจำถิ่นหรือผลไม้ตามฤดูกาล

น้ำ 10 ลิตร  กะละมังตะแกรงร่อน  หม้อต้มน้ำ  ผ้าขาวบางเตาแก๊ส ถุงมือพลาสติก ฝาปิดหม้อ ขวดโหลแก้ว หัวเชื้อน้ำหมัก  กระดาษทิชชู ยางรัด

วิธีการทำน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ

  1. นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยการเตรียมวัตถุดิบผลไม้นั้นต้องมีการชั่งตวง วัดปริมาณ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดหรือที่เราต้องการตามสะดวก
  2. เมื่อนำน้ำจากผลไม้ออกมาแล้ว จากนั้นนำน้ำที่ได้มาเติมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลแก้วและใส่หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อสุขภาพ
  3. จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยกระดาษทิชชูและรัดด้วยยางเพื่อให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจ และปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน อุณหภูมิห้อง

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง โดยได้รับมอบหมายการสำรวจในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 หลังจาการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผลการสำรวจพบว่า จำนวนกลุ่มเปราะบางในพื้นหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 สำรวจได้ประมาณ 17 คน  ที่อยู่อาศัยไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรง ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีฐานะค่อนข้างยากจนบางครอบครัวยังไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสวนทางกับรายได้ที่ไม่เพียงพอ ไม่ค่อยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้รับรู้ข่าวสารได้น้อยลง ส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารทางหัวกระจายข่าวหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือในบางส่วน แต่ยังช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงหรือยังไม่ครอบคลุมความต้องการของชาวบ้าน ประชากรที่ยากไร้มีความต้องการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ต้องการถุงยางชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระรวมทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว

 

 

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา 3 เดือน ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู