วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลถาวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพ   ซึ่งทีมงานได้เตรียมวัตถุดิบ ผลไม้ประจำถิ่นที่มีตามฤดูกาลและตามท้องตลาด ได้แก่  มะขามหวาน  มะม่วงหาวมะนาวโห่  องุ่น ส้ม กล้วย แตงโม เป็นต้นและเตรียมอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเตรียมน้ำผลไม้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการทำน้ำหมักผลไม้ โดยการเตรียมน้ำหมักทำได้ 2 วิธี
1 . การหมักทั้งผล
2 . การหมักเฉพาะน้ำผลไม้ 

จากนั้นได้นำผลไม้ไปเตรียมโดยการนำเมล็ดออกให้หมดและเคี่ยวให้น้ำจากผลไม้ออกมาเพื่อสกัดคุณประโยชน์ทางโภชนาการวิธีการทำน้ำหมักเพื่อสุขภาพด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาทีหรือจนกว่าน้ำจากผลไม้จะออกมาได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยการเตรียมวัตถุดิบผลไม้นั้นต้องมีการชั่งตวง วัดปริมาณ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดหรือที่เราต้องการตามสะดวก  เมื่อนำน้ำจากผลไม้ออกมาแล้ว จากนั้นนำน้ำที่ได้มาเติมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลแก้วและใส่หัวเชื้อน้ำหมักเพื่อสุขภาพ  จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและปิดปากด้วยกระดาษทิชชูและรัดด้วยยางเพื่อให้จุลินทรีย์ได้มีอากาศหายใจ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 3-7 วัน อุณหภูมิห้อง

สิ่งที่ควรระวังในการดื่ม น้ำหมักผักผลไม้ คือ เนื่องจากผักและผลไม้แต่ละชนิดมีระยะเวลาการเน่าเสียที่ต่างกัน จึงควรทำบริโภควันต่อวัน และควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นเพื่อไม่ให้เกิดการก่อตัวของแบคทีเรีย

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบได้แก่หมูที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 จำนวนกลุมเปราะบางที่สำรวจได้ประมาณ 17 คน จากที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่นั้นที่อยู่อาศัยไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรง ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีฐานะค่อนข้างยากจนบางครอบครัวยังไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐที่มากพอ ต้องหาเลี้ยงตนเองไปวันๆค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสวนทางกับรายได้ที่ไม่เพียงพอหน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลตำบลถาวร ได้มาช่วยเหลือในบางส่วน แต่ยังช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงหรือยังไม่ครอบคลุมความต้องการของชาวบ้าน ประชากรที่ยากไร้มีความต้องการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ต้องการถุงยางชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระส่วนหนึ่งของครอบครัว

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา11เดือน ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงาน ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู