สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปิยะดา สิงห์วงค์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน            อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) คณะนี้ดิฉัน      ได้ปฏิบัติงานเข้าเดือนธันวาคม แล้วค่ะ ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนวาคมนี้ เป็นเดือนสุดท้าย       ที่ดิฉันได้ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาชุมชน อำเภอละหานทราย งานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม 2564 มีทั้งงานด้านภายในสำนักงาน และงานด้านการลงพื้นที่  ดังต่อไปนี้

 • ลงรับเลขหนังสือ ออกเลขส่งหนังสือ ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ cdd.go.th เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (ใหม่)เรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2564
 • บันทึกฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และรายได้ ลงระบบwww.cdd.go.th
 • สมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกรายใหม่
 • บันทึกข้อมูลผู้นำชุมชน ลงในระบบ www.cdd.go.th ศูนย์ข้อมูลกลาง(ใหม่)
 • บันทึกข้อมูล จปฐ. ลงในระบบ
 • บันทึกรายได้ OTOP ประจำเดือนของแต่ละเดือน
 • สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และบันทึกภาพเพื่อนำมารายงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานกับนักพัฒนาต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน   โดยทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรม และช่วยวัดแบบแปลนของผู้ร่วมโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
 • จัดกิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับอำเภอ
 • จัดกิจกรรมประชุมการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย  อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

       การปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคมนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบ    ต่องานที่ได้รับมอบหมาย คิดอย่างมีระบบ ทำให้เราสามารถทำงายที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และยังช่วยทำให้งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ทำให้การทำงาน  คล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้กับทุกสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป

    

   

 

    

   

อื่นๆ

เมนู