ข้าพเจ้า  นายวรายุทธ์  ทองดี  ประเภทประชาชน  ตำบลถาวร

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่  5-16  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์. ได้ประชุมแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ทราบ โดยได้แบ่งกลุ่มงานเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด เหมาะสมและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลทั้ง 16 เป้าหมายในการวางแผนเพื่อพัฒนา

ข้าพเจ้าและทีมงานไเ้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ  บ้านถาวร  อำเเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แบ่งทีมเก็บในด้านต่างๆ ซึ่งที่ได้รับมอบหมายไปเป็นด้านข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดในชุมชนโดยเริ่มต้นจากผู้นำหมู่บ้านมีท่านกำนันและสอบถามจากข้อมูลที่เคยมีจากเดิมจึงได้ข้อมูลพบห้องสมุดในชุมชน  ห้องสมุดในชุมชนนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธศัยชาวบ้านในหมู่บ้านจะเข้ามาศึกษาและนำหนังสือต่างๆไปหาแหล่งเรียนรู้และข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังสอบถามจากชาวบ้านในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกลุ่มทอผ้าและโรงเรียนวัด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลอ้างอิงจาก กำนันวิรัฐ สุระขันธ์ โทร 0611476890      นาย ศรชัย สอนอาจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 โทร 0935726900
นาง บังอร สำเร็จกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ม1 โทร 0819770719
นาย เทพา สมงานไดมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 โทร 0807224237
นายธนากร โพธิ์ใข หัวหน้านักพัฒนาชุมชน ต.ถาวร

อื่นๆ

เมนู