ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ ภาคประชาชน ตำบลถาวร  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลถาวร  ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู  ทอผ้า ทอเสื่อ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  เลี้ยงแพะ        บางคนมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแต่บางคนก็ไม่มีที่ดินทำกิน  คนที่ไม่มีที่ดินทำกินส่วนมากแล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย   บางคนยึดอาชีพเก็บของป่าขายตามฤดูกาล  และทุกๆปีจะมีคนจากนอกพื้นที่เข้ามาเก็บของป่าเช่นกัน  บางคนก็ทิ้งขยะไว้บนเขา  บางครั้งก็จะมีคนในชุมชนเองแอบเอาขยะมาทิ้งบนเขาเช่นเดียวกัน  ข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่สาธารณะ ไม่ทิ้งขยะในเขตป่าชุมชน และป่าสงวน  ไม่ตัดต้นไม้เพียงเพื่อต้องการเก็บยอดผักที่มันอยู่สูง  อยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อยู่กับคนและชุมชนไปได้อย่างยั่งยืนนาน

อื่นๆ

เมนู